۱- چه ارزشي » ملاك ثبت » تبديل سهام ممتاز به سهام عادي يك شركت است؟                          (آزاد78) 

1)ارزش دفتري سهام عادي                                                                                                  2) ارزش روز سهام ممتاز

3) ارزش دفتري سهام ممتاز                                                                                                4) ارزش روز سهام عادي

2- حقوق صاحبان سهام شركت هاي سهامي نسبت به حق مالي صاحبان ساير شركتها، شامل  » كدام اقلام زير»  نيز مي گردد؟                                          1) سرمايه                                             2) صرف سهام                         3) سود انباشته                          4) اندوخته ها                                (آزاد78)

۳- يك شركت سهامي 000/000/5 ريال اوراق قرضه 24% سه ساله را با قرار پرداخت بهره در اول فروردين و آغاز مهر ريال سال، به تاريخ اول خرداد در بازار بورس كلاً به مبلغ 000/150/5 ريال فروخته ، » صرف يا كسر اوراق قرضه » در زمان فروش » چقدر» است؟  1) كسر 000/50           2) صرف 000/150                            3)صرف 000/350                             4) كسر 000/625                      (آزاد78)

۴- شركتي تعداد 50 سهم يك شركت سهامي را به قيمت هرسهم 000/20 ريال به علاوه پرداخت كلاً 000/20 ريال بابت حق العمل كارگزار بورس با قصد تبديل آن طي همين دوره به پول نقد، خريداري كرده ،

» بدهكار ثبت» آن چيست؟                                                                                                                                (آزاد78)

1) سهام عادي 000/000/1                                                  2) سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت 000/000/1                  

3) سهام عادي 000/020/1                                                                  4) سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت 000/020/1

۵- شركت الف معادل  75% سهام شركت تابع  » ب» را كه داراي 000/000/3 ريال سهام سرمايه و 000/200 ريال اندوخته بود، به مبلغ 000/500/2 ريال خريداري نموده، سهم سهامداران اقليت چقدر است؟                                                (آزاد78)     

1) 000/800                                        2) 000/750                           3)000/700                             4)000/625

۶-شركت سهامي شيراز، در تاريخ اول شهريور 1380 تعداد 000/1 سهم عادي 000/2 ريالي را جهت تحصيل يك قطعه زمين صادر كرد. متوسط قيمت فروش هر سهم در تاريخ مذكور در بورس اوراق بهادار 500/2 ريال بود. كارشناس رسمي ، زمين را به مبلغ 000/700/2 ريال ارزيابي كرده است . تاثير مبادله بر صرف سهام چند ريال است؟                                               (آزاد81)

1) 000/500                       2) 000/700                            3) 000/000/2                        4) صفر

۷شركت سهامي ابرار 500 سهم ممتاز 000/10 ريالي (قابل تبديل به سهم عادي) را به بهاي هر سهم 000/12 ريال صادر كرده است. طبق شرايط تبديل ، هر يك سهم ممتاز قابل تبديل با 7 سهم عادي 000/2 ريالي است. در صورت انجام عمل تبديل سهمام ممتاز به سهام عادي كدام گزينه نادرست است؟                                                                                              (آزاد81)

1) صرف سهام ممتاز 000/000/1 ريال بدهكار مي شود.                                    2) سهام ممتاز 000/000/5 ريال بدهكار مي شود.

3) سود (زيان) انباشته 000/000/1 ريال بستانكار مي شود.                                  4) سهام عادي 000/000/7 ريال بستانكار مي شود.

۸-شركت سهامي سامان، اوراق قرضه به ارزاش اسمي 000/300 ريال ، با نرخ 9 درصد و 10ساله را در تاريخ 31/5/1379 به 2/1 97 انتشار و به فروش رسانيده است ، درصورتي كه شركت مذكور براي صرف يا كسر اوراق قرضه از روش انقضاي خط مستقيم استفاده نمايد، هزينه بهره در 30/11/1379 چند ريال ثبت مي شود؟                                                                 (آزاد81)

1) 375                                               2) 125/13                                              3) 500/13                             4) 875/13 

۹- تقسيسم سود سهام به صورت توزيع سهام جايزه منجر به كدام مورد مي شود؟                             (سراسري81)

1) جمع دارايي ها و حقوق صاحبان سهام را افزايش مي دهد.

2) جمع حقوق صاحبان سهام را كاهش و دارايي ها را افزايش مي دهد.

3) فقط بخشي از سود انباشته به حساب سهام عادي منتقل شده و تعداد سهام عادي افزايش خواهد يافت.

4) فقط دارايي ها را كاهش مي دهد.

۱۰- مانده سود (زيان )  انباشته ابتداي سال – قبل از اصلاح اشتباه 000ر000ر57 ريال ، اثرات انباشته اصلاح اشتباهات با اهميت مربوط به دوره قبل 000ر000ر11 ريال و سو(زيان) خالص جاري 000ر000ر23 ريال است . سود انباشته قابل تخصيص چند ريال است .                                                                                       

1) 000/000/46                  2)000/000/68                       3)000/000/69                       4)000/000/80                                   (سراسري81)                        

۱۱- با توجه به اطلاعات داده شده، مانده سود (زيان ) انباشته پايان سال چقدر است؟ (به ريال) سود انباشته قابل تخصيص 000/000/69 ، اندوخته قانوني 000/000/5 ، اندوخته توسعه و تكميل 000/000/22 ريال است . سود سهام پيشنهادي 000/000/14 ريال  و ابطال سهام خزانه 000/800/2

 1) 000/200/25                 2)000/000/42                       3)000/800/43                                       4)000/000/46

۱۲-  شركت سهامي مريم براي تحصيل يك ساختمان 000/2 سهم عادي 000/1 ريالي صادر كرد در صورتي كه قيمت ساختمان در بازار 000/2500 ريال باشد چه حساب يا حساب هايي بستانكار مي شود .                                                                 ( سراسري 82 )

1- سرمايه ( سهام عادي )  000/000/2 ريال – صرف سهام 000/500 ريال

2- سرمايه ( سهام عادي )  000/000/2 ريال

3- سرمايه ( سهام عادي )  000/500/2 ريال

4-ساختمان 000/000/2 ريال – سود حاصل از معامله 000/500 ريال

۱۳-  هزينه هاي تاسيس شركت هاي سهامي در ترازنامه شركت تحت چه سرفصلي طبقه بندي مي شود .                          ( سراسري 82 )

1- بدهي هاي بلند مدت                    2- دارايي هاي ثابت                     3-  دارايي هاي جاري                              4- ساير دارايي ها

۱۴-  مابه التفاوت فروش سهام به قيمتي كمتر از ارزش اسمي د ركدام حساب بدهكار يا بستانكار مي شود ؟               ( سراسري 82 )

1- صرف سهام – بستانكار              2- صرف سهام – بدهكار                3- كسر سهام – بستانكار                         4- كسر سهام - بدهكار

۱۵- شركت سهامي رعد تصميم به افزايش سرمايه خود دارد در هنگام  افزايش چه حسابي بدهكار مي شود ؟                ( سراسري 82 )

1- اندوخته ها – بستانكاران – سرمايه                         2- نقد – اندوخته ها ( غير از اندوخته قانوني ) – بستانكاران

3- نقد – اندوخته ها – بدهكاران                                4- نقد – بستانكاران – صرف – سهام – سرمايه

۱۶- سرمايه گذاري در اوراق بهادر معاملاتي ( Tradinng  Securites ) در كدام گروه در ترازنامه طبقه بندي مي شود ؟

1- اموال ، ماشين آلات و تجهيزات                             2- دارايي هاي جاري                                                                                         ( سراسري 82 )

3- حقوق صاحبان سهام                                              4- سرمايه گذاري بلند مدت

۱۷-شركت سهامي پويا اوراق قرضه خود را با 10% افزايش به مبلغ 000/11 ريال فروخت چه حسابي به چه مبلغي بستانكار مي شود ؟

1- اوراق قرضه 000/10 – صرف اوراق قرضه 000/1                      2- اوراق قرضه پرداختني 000/111                                                                ( سراسري 82 ) 

3 – اوراق قرضه 000/10 – اندوخته 000/1                                     4- كسر اوراق قرضه 000/1 – اوراق قرضه 000/10

۱۸- شركت آبان 40 درصد از سهام شركت مهر را به مبلغ 000/750  ريال خريداري كرد درطول سال شركت مهر 000/100 ريال سود گزارش و 000/40 ريال سود سهام پرداخت نمود . ارزش دفتري سرمايه گذاري شركت آبان در شركت مهر پس از رويدادهاي فوق چقدر است ؟                                                                                                                                                                     ( سراسري 82 ) 

1- 000/750                               2- 000/774                          3- 0000/790                             4- 000/810

10% تا 10%  سرمايه                        2- 10% تا 5% سرمايه                      3- 5% تا 10% سرمايه                          4- 5% تا 5% سرمايه

۱۹- هزينه هاي تاسيس يك شركت سهامي مبلغ 000/450 ريال بوده ( كه تعداد 45 سهم عادي ده هزار ريالي در قبال آن صادر ) و مقرر شده كه طي 10 سال و به روش خط مستقيم مستهلك گردد اقلام ترازنامه پايان اولين سال تحت تاثير ثبت هاي مربوط به اين عمليات در ( كدام مورد ) درست گزارش شده است ؟                                                                                                        ( آزاد 82 )

1- دارايي هاي نامشهود 000/405                                     2- حقوق صاحبان سهام 000/405

3- دارايي ثابت 000/450                                                4- بدهي جاري 000/450

۲۰ شركتي 1000 سهم عادي يكهزار ريالي را در قبال دريافت ماشين آلات به ارزش دفتري 000/500/1 ريال و ارزش بازار 000/000/4 ريال منتشر نموده ثبت ماشين آلات به چه مبلغ در دفاتر شركت انجام مي گيرد ؟                                                     ( آزاد 82 )

1- 000/000/1                    2- 000/500/1                          3- 000/500/3                             4- 000/000/4

۲۱- هنگام مطالبه مبلغي بابت پذيره نويسي سهام ( چه حسابي ) در دفاتر شركت سهامي / بستانكار مي گردد .                    ( آزاد 82 )

1- حساب دريافتني             2- تعهد موسيسن                       3- حسابهاي پرداختني                   4- تعهد صاحبان سهام

۲۲- در خصوص سهام ممتاز 20% يكهزار ريالي شركت سهامي شعله به مبلغ 000/000/5  ريال با ارزش بازخريد 000/000/6  ريال             ( مورد درست ) كدام است ؟                                                                                                                                        ( آزاد 82 )

1- تعداد سهام منتشر شده 000/6                                        2- ارزش دفتري هر سهم 400/1

3- تعداد سهام منتشر شده 000/7                                         4- ارزش دفتري هر سهم 200/1

۲۳ انتشار سهام جايزه به ميزان 30% كل مبلغ سهام عادي و توزيع آن بين سهامداران موجب (كاهش كدام مورد) مي گردد ؟( آزاد 82 )

1- سهام عادي                                                                 2- بدهي ها

3- سود انباشته                                                                  4- جمع حقوق صاحبان سهام

۲۴- متداولترين روش انعكاس سهام خزانه در ترازنامه كدام است ؟                                                                                      ( آزاد 82 )

1- در بخش ساير دارايي ها نشان داده مي شود

2- در صورتي كه شركت قصد فروش آنها را در كوتاه مدت داشته باشد در بخش دارايي هاي جاري نشان داده مي شود

3- در بخش حقوق صاحبان سهام از مجموع حقوق صاحبان سهام كسر مي گردد

4- در بخش سرمايه گذاري نشان داده مي شود .

۲۵- كدام مورد از نظر قانون تجارت ايران مجاز است ؟                                                                                                                                   ( آزاد 82 )

1- انتشار سهام به كسر                                     2- انتقال اندوخته ها به حساب سرمايه

3- صدور سهام فاقد ارزش اسمي                   4- خريد و نگهداري سهام توسط همان شركت

۲۶- در شركت هاي سهامي عام :                                                                                                                                               ( آزاد 82 )

1- حداقل سرمايه 000/000/1 ريال است                                             2- تعداد سهامداران حداقل 3 نفر است

3- مبلغ اسمي هر سهم حداكثر 000/10 ريال است                                4- تعهد تمامي سرمايه شركت هنگام تاسيس  آن لازم است

۲۷- يك شركت سهامي دارنده 500/3  سهم عادي يكهزار ريالي و 500/1  سهم ممتاز 8% يكهزار ريالي ، مبلغ 000/500 ريال سود سهام اعلام نموده به سهامداران عادي ( چه مبلغ ) از اين سود اختصاص مي يابد ؟                                                           ( آزاد 82 )

1- 000/380                          2- 000/350                      3- 000/280                              4- 000/250

۲۸- در شركتهاي سهامي هزينه هاي تاسيس جزء چه اقلامي است و در چه صورت مالي ثبت مي شود ؟                      ( سراسري 83 )

1- دارايي نامشهود – ترازنامه                                       2- مخارج انتقالي – سود و زيال

3- هزينه عملياتي – سود و زيان                                   4- هزينه اداري – سود و زيان

 

 

91۲۹- شركت سهامي فرخنده براي خريد يك اتومبيل 000/ 1 ريالي صادر نمود در صورتي كه ارزش اتومبيل در بازار 000/000/15 ريال باشد چه حساب يا حسابهايي به چه مبلغ بستانكار مي شود ؟                                                                                              ( سراسري 83 )

1- اتومبيل 000/000/10 ريال

2- سرمايه 000/000/15 ريال

3- سرمايه 000/000/10 ريال – صرف سهام 000/000/5 ريال

4- سرمايه 000/000/10 ريال – كسر سهام 000/000/5 ريال

۳۰-  مابه التفاوت فروش سهام به قيمتي بيشتر از ارزش اسمي در كدام حساب بدهكار يا بستانكار مي شود ؟                  ( سراسري 83 )

1- صرف سهام – بدهكار                 2- صرف سهام – بستانكار                 3- كسر سهام – بدهكار                        4- كسر سهام – بستانكار

۳۱-  شركت سهامي نيلوفر اوراق قرضه به ارزش اسمي 000/600 ريال را در بورس اوراق بهادر به مبلغ 000/840  ريال به فروش             مي رساند اختلاف مبلغ در چه حسابي به جه صورت ثبت مي شود ؟                                                                                                 ( سراسري 83 )

1- اوراق قرضه بستانكار                               2- صرف اوراق قرضه بستانكار

3- كسر اوراق قرضه بدهكار                         4- كسر اوراق قرضه بستانكار


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات شرکتها

تاريخ : دوشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۱ | 0:18 | نویسنده : مهدی هاشمیان |